goedebankrelatie.be - page 42

42
5.
Verzekeren
Wat verzekeringen, onder andere beleggingsverzekeringen, betreft, treden
wij steeds op als
tussenpersoon
voor verzekeringsmaatschappijen.
Wij gaan na wat uw behoeften en verwachtingen zijn op het gebied van
verzekeringen, en zetten de elementen uiteenwaarop ons advies voor een
bepaald verzekeringsproduct is gebaseerd.
Op die manier kunt u met kennis van zaken beslissen of de aanbevolen verze-
kering voor u geschikt is of niet.
Wij maken u duidelijk waarom bepaalde informatie nodig is vóór de verzeke-
ring wordt aanvaard. De verzekeringsmaatschappij moet steeds een correcte
inschatting van het risico kunnen maken en daarvoor moet u ons elke wijzi-
ging inzake het
verzekerde risico
signaleren, conform de polis. U bent aan-
sprakelijk voor het verstrekken van volledige en juiste inlichtingen. Wanneer
een verzekeringscontract wordt afgesloten, bezorgen wij snel alle documen-
ten voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst aan de verzekeraar.
Wanneer een verzekerd risico zich voordoet en umeent recht te hebben op de
uitkering
, zorgen wij, als u dat wenst, voor een vlot contact met de verzeke-
raar. Wij wijzen u op uw
aansprakelijkheid
voor het verstrekken van volledige
en juiste gegevens over het verzekerde voorval.
GEDRAGSCODE VOOR BANKEN
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50
Powered by FlippingBook