goedebankrelatie.be - page 39

39
4.
Lenen
Kredietverlening is een ernstige zaak, zowel voor u als voor ons. Daarom ver-
mijden wij de indruk te wekken dat dit een oppervlakkige aangelegenheid is.
Wij voeren geen reclamecampagnes die specifiek en doelbewust gericht zijn
tot minderjarigen of personen die financiële moeilijkheden hebben.
Wij verschaffen u
eerlijke en betrouwbare informatie
. In cijfervoorbeelden
wijzen wij u steeds op de correct uitgedrukte rentevoet.
Eenkredietverleningaangepast aanuwbehoeftenenmiddelenkanalleenals
beide partijen elkaar alle nodige informatie verstrekken. Wij vragen u naar
uw specifieke behoeften (doel van het krediet, fiscaliteit, …) en uwmiddelen
(inkomen, gezinssamenstelling, bestaande financiële verplichtingen, …).
Correcte informatie
is onontbeerlijk voor een dienstverlening die aan uw be-
hoeften tegemoetkomt. Wij overlopen samen met u de relevante kredietvor-
men die voor u in aanmerking kunnen komen, alsook hun kenmerken.
Opbasis vande gegevens diewij vanuhebbengekregen, envaneventuele ande-
re gegevens verstrekt door derden (zoals de kredietrisicocentrale), stellenwij u
het krediet voor dat volgens ons op dat ogenblik voor u het meest geschikt is.
Wij vestigen uwaandacht op de betekenis en gevolgen van de waarborgen die
wij u eventueel vragen.
MOGELIJKE DIENSTEN VAN EEN BANK
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...50
Powered by FlippingBook