goedebankrelatie.be - page 22

22
GEDRAGSCODE VOOR BANKEN
6
Integriteit van het banksysteem
Een goede bankrelatie steunt op respect voor de regelgeving.
Onze medewerkers en agenten
respecteren de wetten
en regels. De interne
maatregelen om te voorkomen dat onze diensten worden misbruikt om mis-
daadgeld wit te wassen of om bijzondere mechanismen voor belastingont-
duiking in te stellen, zijn voor ons prioritair.
Binnen elke bank bestaat een
onafhankelijke compliance
-functie. Die func-
tie onderzoekt de regels betreffende de integriteit van het bankieren en ziet
erop toe dat ze worden nageleefd.
Het gaat daarbij zowel om regels die voortvloeien uit het beleid van de instel-
ling, als om regels verbonden aan het bankstatuut, en andere wets- en regle-
mentsbepalingen van toepassing op de banksector.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...50
Powered by FlippingBook