goedebankrelatie.be - page 19

19
7 PIJLERS VOOR EEN GOEDE BANKRELATIE
Het spreekt voor zich dat wij steeds uw
privacy
zullen respecteren en uw per-
soonsgegevens zullen beschermen door de relevante wettelijke en contractu-
ele regels na te leven.
Gezien de
bankdiscretieplicht
, zullen wij in principe nooit informatie over u
mededelen aan derden, behalve wanneer u ons daartoe uitdrukkelijk de toe-
stemming geeft of wij daartoe verplicht verplicht zijn door Belgische of inter-
nationale wetgeving, wanneer het optreden van een derde (bv. Swift) vereist
of nuttig is om onze doeleinden te realiseren, wanneer een wettig belang dit
rechtvaardigt, of wanneer er sprake is van een uitdrukkelijk bevel van een
toezichthoudende overheid of van een gerechtelijke beslissing. De informa-
tie kan ook, binnen de krijtlijnen van de wet, aan de vennootschappen van
onze groep meegedeeld worden.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...50
Powered by FlippingBook