goedebankrelatie.be - page 18

18
GEDRAGSCODE VOOR BANKEN
3
Discretie, vertrouwelijkheid en bescherming van
persoonsgegevens
Een goede bankrelatie steunt op discretie, vertrouwelijkheid en bescherming
van persoonsgegevens.
Wij hebben het grootste respect voor de persoonlijke en financiële gegevens
die u ons toevertrouwt. Zij zullen steeds
vertrouwelijk
behandeld worden en
zullen uitsluitend toegankelijk zijn voor personeelsleden en andere geman-
dateerde medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening
van hun functie omu een zo goedmogelijke dienstverlening te kunnen garan-
deren.
Alle gegevens die wij inwinnen, zijn gepast en relevant en zullen alleen ge-
bruikt worden voor de doeleinden die we u hebben meegedeeld (in privacy-
clausules) en/of voor gerechtvaardigde doeleinden. Zij zullen niet gebruikt
worden voor doeleinden die daar niet mee stroken, noch zullen zij voor een
langere periode worden bijgehouden dan strikt noodzakelijk. Wij zorgen er
tevens voor dat u op uw vraag inzage krijgt in de door ons verwerkte gegevens
en dat u
onjuiste gegevens kosteloos kunt laten verbeteren
. U kunt zich ook
steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële doel-
einden.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...50
Powered by FlippingBook